Religious Organization/House of Worship

1620 Drexel Avenue
Miami Beach, FL 33139
4144 Chase Avenue
Miami Beach, FL 33140
1701 Washington Avenue
Miami Beach, FL 33139