Religious Organization/House of Worship

1620 Drexel Avenue
Miami Beach, FL 33139
4144 Chase Avenue
Miami Beach, FL 33140
1701 Washington Avenue
Miami Beach, FL 33139
137 NE 10th Street
Miami, FL 33132